Teadustöö ja tehnoloogia

Kombineerime uudseid loodusteaduslike metoodikaid, andmeteadust ja plokiahela tehnoloogiat, et toetada looduspositiivseid tegevusi ja planeedi tasakaalu.
Scroll one screen down

Teaduspõhine innovatsioon

Single.Earth aitab säilitada olemasolevaid bioloogiliselt mitmekesiseid ökosüsteeme ja taastada planeedi tasakaalu. Meie vahetu eesmärk on suurendada ohustatud metsade kaitseala kogu maailmas, muutes metsade säilitamise majanduslikult elujõuliseks alternatiiviks raiele.
Science Whitepaper (ENG) -->

Digitaalne kaksik aitab loodust hinnata

Single.Earthi arendatud digitaalne kaksik (Digital Twin) võimaldab jälgida, hinnata ja kvantifitseerida metsaalade ökoloogilisi omadusi. Kasutame suurandmetel, tehisintellektil ja plokiahelal põhinevaid meetodeid, et anda looduse omadustele virtuaalne väärtus uudse mõõtühiku abil, mille nimeks on MERIT. Hindamisele kuulub süsinikusidumise võime, ökoloogiline terviklikkus, elurikkus ja raierisk.
Digitaalne kaksik -->

Süsinikusidumise hindamine

Kasutame nii ettevõttesiseseid tööriistu kui ka eelretsenseeritud meetodeid metsade globaalsete süsinikuvoogude, metsakao ja võrastiku kaardistamiseks.
Süsiniku metodoloogia -->

Ökosüsteemi terviklikkuse indeks

Single.Earthi väljatöötatud ökosüsteemi terviklikkuse indeks (Ecosystem Integrity Index) on uuenduslik lähenemisviis, mis võtab arvesse muid looduse aspekte peale süsiniku. Indeks aitab hinnata ja kvantifitseerida ökosüsteemi tervist, terviklikkust ja vastupidavust looduslikele ja inimtegevusest tingitud häiretele.
Ökosüsteemi terviklikkuse metodoloogia -->

Loodusühik MERIT

Looduse ökoloogilist väärtust aitab pakendada uudne loodusühik MERIT. Miks on tarvis uut mõõtühikut, kui maailmas on juba levinud süsinikukvootidega kauplemine? Sest süsinik ei esinda looduse terviklikku väärtust, sealhulgas elurikkust ja ökosüsteemide tervist.

MERITile saab luua erinevaid kasutusalasid. Näiteks MERIT-tõendina (Proof of MERIT), et võimaldada läbipaistvaid looduspositiivseid panuseid ettevõtetele või MERIT-tokenina (MERIT token), et luua krüptovarasid investeerimiseks.  Veelgi enam, MERITi visioon on tulevikus saada loodusel põhinevaks rohevaluutaks, mis asetab looduse majanduse keskmesse.

Kuidas MERIT tekib

Looduse ökoloogiline väärtus
Kliimaregulatsioon, terviklik elukeskkond, puhas vesi ja õhk on eluks vajalikud ökosüsteemi hüved, mida loodus pakub inimestele.
Digitaalse kaksiku hinnang
Kui metsaala on sisestatud meie süsteemi, siis digitaalne kaksik jälgib ja hindab selle konkreetse piirkonna ökoloogilisi väärtuseid.
Loodusühik MERIT
Iga metsaala genereerib regulaarselt MERIT ühikuid, mis väljendab kui terve ja terviklik on selle ala looduskeskkond.

MERIT on maailmas unikaalne

Põhineb loodusel
MERIT väljendab süsinikusidumise võimet, elurikkust ja ökosüsteemi terviklikkust. Lihtsustatult, üks MERIT = 100 kg CO₂, mis on seotud kõrge elurikkusega raieohus metsas.
Tuleviku rohevaluuta
Inimtegevusel on alati jälg loodusele, mida pole võimalik viia nulli. Küll on võimalik iga ostu või tehinguga anda natukene loodusele tagasi. Võttes kasutusele loodusel põhineva raha, seame looduse majanduse keskmesse.
Aitab saavutada kestlikkuse eesmärke
Tänu MERITi tehnoloogiale saavad, ettevõtted teha mõõdetavaid ja raporteeritavaid looduspositiivseid panuseid. Üha enam ettevõtteid seab elurikkusega seotud eesmärke ja avaldab kestlikkusega seotud teavet.
Looduse terviklik hinnang
MERIT läheb kaugemale vaid süsinikusidumisest, lisades süsinikuvarude ja bioloogilise mitmekesisuse näitajad. Loodust tuleb väärtustada tervikliku süsteemina.

Edasine arendus ja laienemine

Single.Earthi tiim jätkab uurimistööd, laiendab ja muudab andmete kogumist ka muud tüüpi ökosüsteemide jaoks, nagu maismaaökosüsteemid (nt turbaalad, rohumaad, põllumaad jne), üleminekuökosüsteemid, sealhulgas märgalad ja loodetevahelised alad, ning rannikuökosüsteemid (nt ranniku märgalad, mangroovid jne).
Süsinikuvarud (lisaks süsiniku eemaldamisele ja ökosüsteemi terviklikkusele)
Märgalad, turbaalad ja muud ökosüsteemid
(Suur)kaitsealade hindamine ja seire

Loe rohkem blogist